Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

บทที่ 6 ฝึกสำหรับนำไปใช้ในการแข่งขันจริง

1. การเสริฟ SERVICE 1. การเสริฟ SERVICE
หัวใจของการนำไปใช้ในการแข่งขัน ข้อที่ 1 คือ ฝึกการเสริฟ
2. การรับลูกเสริฟ  RETURN 2. การรับลูกเสริฟ RETURN
หัวใจของการนำไปใช้ในการแข่งขัน ข้อที่ 2 คือ ฝึกการรับลูกเสริฟ
3. การวางลูก TRACTIC 3. การวางลูก TRACTIC
หัวใจของการนำไปใช้ในการแข่งขัน ข้อที่ 3 คือ ฝึกการวางลูก
4. การบุก OFFENSIVE 4. การบุก OFFENSIVE
หัวใจของการนำไปใช้ในการแข่งขัน ข้อที่ 4 คือ ฝึกการบุก
5. การตั้งรับ COUNTER 5. การตั้งรับ COUNTER
หัวใจของการนำไปใช้ในการแข่งขัน ข้อที่ 5 คือ ฝึกการตั้งรับ
6. การโจมตีกลับ COUNTER ATTACK 6. การโจมตีกลับ COUNTER ATTACK
หัวใจของการนำไปใช้ในการแข่งขัน ข้อที่ 6 คือ ฝึกการโจมตีกลับ