Bookmark and Share Add to Favorites  


WELCOME
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
สู่การศึกษาและเรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส
จัดทำโดย.....ร้านปิงปองอินเตอร์

ยางปิงปอง DONIC @ ปิงปองอินเตอร์ วิภาวดี

DONIC ''TWINGO''
DONIC ''TWINGO''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 400 บาท <<< Speed:4- Spin:6- Control:9+
 DONIC ''TWINGO PLUS''
DONIC ''TWINGO PLUS''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 500 บาท <<< Speed:4 Spin:6+ Control:9+
DONIC ''LIGA''
DONIC ''LIGA''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 600 บาท <<< Speed:5- Spin:6+ Control:9+
DONIC ''LIGA PLUS''
DONIC ''LIGA PLUS''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 700 บาท <<< Speed:5+ Spin:7 Control:9
DONIC ''QUATTRO''
DONIC ''QUATTRO''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 800 บาท <<< Speed:7 Spin:10- Control:8+
DONIC ''QUATTRO SOFT''
DONIC ''QUATTRO SOFT''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 800 บาท <<< Speed:5 Spin:10 Control:10
DONIC ''BLUES T1''
DONIC ''BLUES T1''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 850 บาท <<< Speed:10 Spin:10 Control:6
DONIC ''VARIO''
DONIC ''VARIO''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 890 บาท <<< Speed:8 Spin:9 Control:6+
DONIC ''VARIO SOFT''
DONIC ''VARIO SOFT''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 890 บาท <<< Speed:7 Spin:9 Control:7+
DONIC ''VARIO BIG SLAM''
DONIC ''VARIO BIG SLAM''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,290 บาท <<< Speed:8 Spin:10+ Control:8
DONIC ''DESTO F1 PLUS''
DONIC ''DESTO F1 PLUS''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,590 บาท <<< Speed:10 Spin:10++ Control:6+
DONIC ''DESTO F1''
DONIC ''DESTO F1''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 990 บาท <<< Speed:10 Spin:10+ Control:5+
DONIC ''DESTO F2''
DONIC ''DESTO F2''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 990 บาท <<< Speed:9+ Spin:10+ Control:6
DONIC ''DESTO F3''
DONIC ''DESTO F3''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 990 บาท <<< Speed:8+ Spin:10+ Control:7
DONIC ''DESTO F3 BIG SLAM''
DONIC ''DESTO F3 BIG SLAM''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 990 บาท <<< Speed:8+ Spin:10+ Control:7+
DONIC ''DESTO F4''
DONIC ''DESTO F4''
>>> โปรโมชั่น แผ่นละ 990 บาท <<< Speed:8- Spin:10+ Control:8
DONIC ''BARACUDA''
DONIC ''BARACUDA''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,290 บาท <<< Speed:10- Spin:10++ Control:6
DONIC ''BARACUDA BIG SLAM''
DONIC ''BARACUDA BIG SLAM''
>>> ราคาพิเศษ แผ่นละ 1,290 บาท <<< Speed:9- Spin:10++ Control:7
Page :  1 2 3
[ next>> ]  [ Last ]